Zasadnutia

Zasadnutia Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky sú najvyšším orgánom združenia a konajú sa spravidla jedenkrát mesačne. Zasadnutie združenia je uznášaniaschopné v prípade, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Uznesenia sú platné, ak o nich rozhodne svojimi hlasmi nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia.